Wybierz swój kraj.

Ogólne warunki sprzedaży Lamett Europe nv

 1. W celu utrzymania prawidłowego przepływu informacji w naszej firmie, każde zamówienie musi zostać potwierdzone w naszych biurach.

 2. Podejmujemy niezbędne środki w celu dotrzymania terminów dostaw i nie akceptujemy naliczania kar za opóźnienia.

 3. Opóźnienie w dostawie nie może w żadnym wypadku stanowić podstawy do anulowania zamówienia.

 4. Towary przewożone są na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy.

 5. Ceny podane na niniejszej fakturze nie są wiążące dla przyszłych zamówień. Wszystkie potwierdzone ceny podlegają jednostronnym zmianom w oparciu o obiektywne czynniki, takie jak (ale nie wyłącznie) ekstremalne zmiany i wahania kosztów wykorzystywanych surowców, transportu i cen energii elektrycznej, na przykład z powodu klęski żywiołowej lub globalnej pandemii. Za ekstremalną zmianę ceny uznaje się zmianę o ponad 6% w okresie ostatnich 3 miesięcy. Ceny są zmieniane proporcjonalnie do rzeczywistych zmian cen surowców, transportu i energii elektrycznej.

 6. Wszelkie reklamacje, pod rygorem nieważności, muszą być składane do naszej firmy w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu otrzymania towaru.

 7. Wszystkie faktury są należne na konto Deerlijk.

 8. O ile nie postanowiono inaczej, nasi agenci lub przedstawiciele nie mogą pobierać kwoty faktury.

 9. Ryzyko związane z kursem wymiany walut ponosi kupujący.

 10. O ile nie ustalono inaczej na piśmie, nasze faktury są płatne nie później niż 30 dnia po dostawie towarów. Kwota faktury powinna zostać zapłacona w kwocie netto. Dyskonto i opłaty bankowe ponosi kupujący.

 11. Wszelkie kwoty, które pozostaną niezapłacone w terminie wymagalności, zostaną automatycznie i bez powiadomienia o zwłoce obciążone odsetkami obliczonymi na podstawie belgijskiej ustawowej stopy procentowej powiększonej o 2%, przy minimalnej stopie procentowej wynoszącej 12%.

 12. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, zastrzegamy sobie prawo do zwiększenia kwoty faktury o 10%, przy minimalnej kwocie 50 euro, w drodze ryczałtu i nieredukowalnej klauzuli karnej.

 13. Brak płatności w terminie wymagalności pojedynczej faktury powoduje, że saldo wymagalne wszystkich pozostałych faktur, nawet tych niewymagalnych, staje się natychmiast wymagalne z mocy prawa.

 14. Jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, możemy przystąpić do rozwiązania umowy sprzedaży, bez uszczerbku dla naszych praw do wszelkich odszkodowań i odsetek.

 15. Jeżeli nasze zaufanie do wiarygodności kredytowej kupującego zostanie zachwiane przez akty egzekucji sądowej przeciwko kupującemu i/lub możliwe do udowodnienia inne zdarzenia, które kwestionują i/lub uniemożliwiają utrzymanie naszego zaufania do właściwego wykonania zobowiązań podjętych przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo, nawet jeżeli towary zostały już wysłane w całości lub w części, do zawieszenia całości lub części zamówienia i zażądania odpowiednich gwarancji od kupującego.  Jeżeli kupujący odmówi zaakceptowania powyższego warunku, zastrzegamy sobie prawo do anulowania całości lub części zamówienia.  Wszystko to pozostaje bez uszczerbku dla naszych praw do wszelkich odszkodowań i odsetek.

 16. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

  Towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny.  Wszystkie ryzyka ponosi kupujący.  Zapłacone zaliczki pozostają w naszym posiadaniu jako rekompensata za potencjalne straty przy odsprzedaży.

 17. W przypadku, gdy kupujący odsprzedaje należące do nas towary, nawet przetworzone, od tej chwili przenosi na nas w drodze zastawu wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży.

 18. Sporządzenie i/lub przyjęcie weksli lub innych zbywalnych dokumentów nie oznacza przeniesienia praw i nie stanowi odstępstwa od warunków sprzedaży.

 19. W przypadku sporu wyłączną jurysdykcję mają sądy w Kortrijk lub sądy w miejscu zamieszkania kupującego, według naszego wyboru.

Ogólne warunki handlowe Lamett Europe nv

Właścicielem niniejszej strony internetowej jest Lamett Europe NV.

Siedziba statutowa

Ter Donkt 2
8540 Deerlijk
Belgia
Numer telefonu: +32 (0) 56 77 45 15
Dostępność: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Adres e-mail: info@lamett.eu 
Numer przedsiębiorstwa: VAT BE 0871.715.244
BNP Paribas Fortis
Numer rachunku001-5356986-43
IBAN (dla przelewów międzynarodowych): BE66 0015 3569 8643
BIC/ SWIFT: GEBABEBB

Warunki ogólne określone tutaj mają zastosowanie do każdego produktu oferowanego w sklepie internetowym Lamett i wszystkich dostaw. Każde zamówienie oznacza akceptację warunków sprzedaży. Warunki ogólne Lamett Europe NV podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu.

Warunki ogólne określone tutaj mają zastosowanie do każdego produktu oferowanego w sklepie internetowym Lamett i wszystkich dostaw. Każde zamówienie oznacza akceptację warunków sprzedaży. Warunki ogólne Lamett Europe NV podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu.

Zakup i Płatność

 • Umowa pomiędzy Lamett Europe NV a kupującym wchodzi w życie po zaakceptowaniu i spełnieniu warunków określonych przez Lamett Europe NV. Brak złożenia własnoręcznego podpisu nie wpływa na moc wiążącą oferty i jej akceptację.

 • Lamett Europe NV zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub poddania go dodatkowym warunkom, takim jak w przypadku dużych zamówień, zamówień składanych przez osoby niepełnoletnie, niekompletnych procedur zamówień lub problemów z poprzednimi zamówieniami.

 • Lamett Europe NV zawsze potwierdza zakup za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli wiadomość e-mail z potwierdzeniem nie została jeszcze wysłana, umowa nie weszła jeszcze w życie.

 • Płatność za produkty zakupione od Lamett Europe NV jest dokonywana wyłącznie z góry przelewem bankowym (przelew bankowy) lub innym proponowanym sposobem płatności.

 • Sprzedawca pozostaje właścicielem wszystkich towarów do momentu całkowitej zapłaty.

 • W celu zapewnienia bezpiecznych płatności online i bezpieczeństwa danych osobowych, dane transakcji są szyfrowane za pomocą technologii SSL za pośrednictwem Internetu. Do dokonywania płatności za pomocą SSL nie jest potrzebne żadne specjalne oprogramowanie.

 • W przypadku opóźnienia w płatności, Lamett Europe NV ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawiesić (dalszą) dostawę do czasu całkowitego wypełnienia zobowiązań płatniczych przez klienta.

 • Ogólne warunki handlowe i wiadomości e-mail z potwierdzeniem są zawsze sformatowane w języku strony internetowej.

Dostawa i Czas dostawy

 • Chociaż terminy dostaw podane przez Lamett Europe NV są przybliżone, nie są one również terminami ostatecznymi.

 • Termin dostawy wynosi 30 dni od otrzymania zamówienia, z wyjątkiem płatności przelewem bankowym, gdzie termin wynosi 30 dni od momentu otrzymania płatności.

 • W przypadku zamówienia produktu, który jest tymczasowo niedostępny w magazynie, poinformujemy, kiedy będzie on ponownie dostępny.

 • Po dostarczeniu produktów pod wskazany adres dostawy ryzyko przechodzi na kupującego.

 • W przypadku dostaw za granicę mogą obowiązywać inne warunki.

 • Lamett Europe NV dostarcza produkty na terenie Europy.

 • Dostawa odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Dane kontaktowe firmy kurierskiej można znaleźć na następującej stronie internetowej: www.bpost.be. Koszty dostawy lub wysyłki zostaną przedstawione przed potwierdzeniem zakupu. Jeżeli koszty wysyłki nie mogą zostać obliczone automatycznie, zostanie to zaznaczone i/lub zostanie dołączona informacja o szacunkowych kosztach wysyłki.

Informacja dotycząca produktu

 • Informacje, zdjęcia, powiadomienia ustne, oświadczenia itp. dotyczące wszystkich ofert i głównych cech produktów dostarczanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną są (ponownie) przedstawiane lub sporządzane tak dokładnie, jak to możliwe. Lamett Europe NV nie ponosi odpowiedzialności za udzielane porady, błędy w druku i składzie na stronie internetowej lub dane techniczne dostarczone przez dostawców lub producentów.

 • Produkty oferowane przez Lamett Europe NV spełniają normy prawne i mogą być sprzedawane online.

 • Lamett Europe NV może zamieścić na swojej stronie internetowej linki do innych stron internetowych, które mogą być interesujące lub zawierać ważne informacje dla odwiedzającego. Takie linki mają charakter czysto informacyjny. Lamett Europe NV nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanej strony internetowej lub jej sposób wykorzystania.

Czas do namysłu i zwroty

 • W przypadku wszystkich produktów zakupionych od Lamett Europe NV okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych zgodnie z belgijską ustawą z dnia 12 kwietnia 2010 r. o praktykach handlowych, informacji i ochronie konsumentów.

 • Okres ten rozpoczyna się z chwilą otrzymania produktu przez klienta lub w jego imieniu. W trakcie okresu do namysł prosimy o ostrożne obchodzenie się z towarem i opakowaniem. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli produkt i opakowanie nie są już w oryginalnym, kompletnym, nieuszkodzonym i nieużywanym stanie.

 • Jeśli klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym w formie pisemnej lub telefonicznej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia następującego po dostawie produktu. Odstąpienie od zakupu nie podlega obowiązkowi uiszczenia dodatkowej opłaty i może nastąpić bez podania przyczyny. Więcej informacji na temat rezygnacji z zakupu lub zwrotu zamówienia można znaleźć w części dotyczącej rezygnacji z zakupu, zwrotu i wymiany na naszej stronie internetowej.

 • Towary należy zwrócić nieuszkodzone, nieużywane i nieotwarte (w oryginalnym stanie i opakowaniu) nie później niż 14 dni kalendarzowych po ich otrzymaniu. Data wysyłki jest liczona jako weryfikacja. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć całą załączoną dokumentację, certyfikaty gwarancyjne i materiały opakowaniowe, a także numer konta bankowego. Koszty zwrotów ponosi kupujący. Przesyłki nieostemplowane lub niedostatecznie ostemplowane będą zawsze odsyłane do nadawcy.

 • Lamett Europe NV zwróci cenę zakupu z wyłączeniem kosztów wysyłki w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

 • Jeżeli okaże się, że towary nie zostały odebrane zgodnie z warunkami określonymi w prawie do odstąpienia od umowy, cena zakupu wraz z kosztami wysyłki nie zostanie zwrócona lub nie zostanie zwrócona w całości. W takim przypadku produkt pozostaje własnością użytkownika. Na życzenie klienta produkt może zostać ponownie wysłany, pod warunkiem uiszczenia stosownych kosztów wysyłki.

 • Towar należy zwrócić na poniższy adres:
  Lamett Europe NV
  Ter Donkt 2
  8540 Deerlijk
  Belgia

Wady


 • Jesteś zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towarów (lub zlecenia ich sprawdzenia) natychmiast po ich otrzymaniu. Należy przy tym sprawdzić, czy dostarczone towary są zgodne z umową:

  • Czy zostały dostarczone właściwe towary?

  • Czy dostarczone towary spełniają uzgodnione wymagania jakościowe lub – w przypadku ich braku – wymagania, które mogą być niezbędne do normalnego użytkowania?

 • W przypadku stwierdzenia widocznej wady lub usterki należy zgłosić ją do Lamett Europe NV w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy.

 • Niewidoczna wada musi zostać zgłoszona przez konsumenta do Lamett Europe NV na piśmie pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych od jej wykrycia, ale najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dostawy.

 • Koszty zwrotu towaru niezgodnego z opisem oferty ponosi Lamett Europe NV.

Siła wyższa

 • Siła wyższa obejmuje wszystkie przyczyny zewnętrzne, zarówno możliwe do przewidzenia, jak i niemożliwe do przewidzenia, które są poza kontrolą Lamett Europe NV, ale które uniemożliwiają Lamett Europe NV wywiązanie się ze swoich zobowiązań.

 • Firma Lamett Europe NV jest również uprawniona do powołania się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie umowy wystąpi po tym, jak firma Lamett Europe NV powinna była wypełnić swoje zobowiązanie.

 • W czasie działania siły wyższej dostawa i inne zobowiązania Lamett Europe NV zostaną zawieszone. Jeżeli okres, w którym wypełnienie zobowiązań przez Lamett Europe NV nie jest możliwe z powodu siły wyższej, trwa dłużej niż 8 tygodni, obie strony są uprawnione do odstąpienia od umowy, bez obowiązku wypłaty odszkodowania w takim przypadku.

Ceny

 • Przed dokonaniem zakupu zostaną podane ceny towarów. Wszystkie ceny wyrażone są w euro i zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki podane są osobno.

 • Jeżeli Lamett Europe NV uzgodni z klientem określoną cenę, Lamett Europe NV ma mimo to prawo do jej podwyższenia.

 • Oferty są ważne do wyczerpania zapasów.

 • Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi wzrost ceny, klient może odstąpić od umowy bez względu na procent wzrostu ceny.

 • Okres ważności przedstawionej oferty wynosi 2 tygodnie, chyba że w ofercie określono inny okres.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość tej strony, w tym znaki towarowe, logo, rysunki, dane, nazwy produktów lub firm, teksty, obrazy itp. są chronione prawami intelektualnymi i należą do Lamett Europe NV lub uprawnionych podmiotów trzecich.

Pytania i reklamacje

 • Reklamacje lub spory należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wymiany towaru. Wszelka odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do rzeczywistej kwoty zapłaconej za zamówienie.

 • Lamett Europe NV zawsze rozpatruje zapytania i reklamacje w rozsądnym terminie 7 dni kalendarzowych.

Spory

 • Wszystkie oferty i umowy podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu, z wyłączeniem zasad dotyczących konfliktów prawa w tym obszarze.

 • Wszelkie spory związane lub wynikające z ofert złożonych przez Lamett Europe NV lub zawartych z nią umów będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Kortrijk, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wyraźnie wskazuje inny sąd jako właściwy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter ogólny. Informacje nie są dostosowane do osobistych lub konkretnych okoliczności, a zatem nie mogą być traktowane jako osobiste, profesjonalne lub porady prawne.

Lamett Europe NV dokłada wszelkich starań, aby udostępniane informacje były kompletne, poprawne, dokładne i aktualne. Pomimo tych starań w udostępnianych informacjach mogą pojawić się nieścisłości. Jeżeli przedstawione informacje zawierają nieścisłości lub jeżeli niektóre informacje na stronie lub za jej pośrednictwem są niedostępne, Lamett Europe NV dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej to naprawić.

Lamett Europe NV nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w informacjach udostępnianych za pośrednictwem strony, prosimy o kontakt z administratorem strony. Treść witryny (w tym łącza) może być dostosowywana, modyfikowana lub uzupełniana w dowolnym momencie bez uprzedzenia lub powiadomienia.

Lamett Europe SA nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i nie może być w żaden sposób pociągnięta do odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub tymczasową (nie)dostępność strony internetowej lub za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikałyby z dostępu lub sposobu korzystania ze strony internetowej.

W żadnym wypadku Lamett Europe NV nie może być pociągnięta do odpowiedzialności wobec kogokolwiek, bezpośrednio, pośrednio lub w inny sposób, za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z tej strony lub jakiejkolwiek innej, w szczególności w wyniku linków lub hiperłączy, w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek straty, przerwy w pracy, uszkodzenia programów lub innych danych w systemie komputerowym użytkownika, sprzęcie, oprogramowaniu lub innych.

Strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych lub stron podmiotów trzecich lub odnosić się do nich pośrednio. Zamieszczenie linków do tych witryn lub stron w żaden sposób nie oznacza dorozumianej akceptacji ich treści.

Lamett Europe NV wyraźnie oświadcza, że nie ma kontroli nad treścią lub innymi cechami tych stron internetowych i w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ich treść lub charakterystykę ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające z ich użytkowania.